31 Temmuz 2016 Pazar

T-SQL DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIMI

T-SQL DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIMI


Değişkenler, programın veya kodların icra süresince belirli bir değer tutan ve istenilirse bu değer değiştirilebilen programlama elemanlarıdır. Değişkenler için bellekte belirli bir alan ayrılır ve bu değişkenlere isimleri ile ulaşılabilir. T-SQL içerisinde değişkenleri kullanmak için öncelikle tanımlamak gerekir.


T-SQL içerisinde tanımlanan değişkenler @ karakteri ile başlamak zorundadır.


T-SQL DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIM ve nasıl kullanıdığı ile ilgili blgiler.I


Değişkenİsimlendirme kuralları


değişken isimlendirme kuralları diğer programlama dilleriyle aynıdır.


  • Değişken isimleri harf, rakam ve ‘den oluşabilir, ama ilk karakteri harf ~ zorundadır.

  • Değişken İsimleri Türkçe karakterler içe re m ez.

  • SQL için kullanılan ifadeler değişken adı olarak kullanılamaz.(NOT, cr ^

LIKE v.b.)


  • Değişken İsimlerinde büyük küçük harf ayrımı yoktur.

  • Değişken isimleri içerisinde boşluk karakteri kullanılamaz.

Beğisken Tanımlama


DECLARE @değişken_adı veritipi[(boyut)]

Tanımlanan değişkene verilecek veri tipi tutacağı değere göre belirlenmelidir. M$


Server için kullanılabilecek veri tipleri geçen bölümlerde anlatılmıştı. Tablo oluşturup sütunlar İçin verilen veri tipleri değişkenler içinde aynen geçerlidir. Örneğin, kar&fe türündeki veriler İçin VARCHAR(n), sayısal türdeki veriler için INT ve parasal ^ ondalıklı değerler için MONEY veri tipi kullanılabilir.


Örnek:


Sayısal türde ve @sayi İsminde bir değişken tanımlamak için aşağıdaki T-SQi ifade kullanılır.


DECLARE @sayi INT


Karakter türünde ve @karakter isminde bir değişken tanımlamak için aşağıdaki T-SQ ifadesi kullanılır.


DECLARE karakter VARCHAR(20)


Tek bir satırda farklı tiplerde birden fazla değişken tanımlaması yapılabilir. Aşağ*» verilen T-SQL ifadesi INT ve VARCHAR türünde iki farklı değişkenin tanımlaması yap#


DECLARE @deger INT, @deger2 VARCHAR(20)


Değişkene Değer Atama


SET @değişken_adı=atanacak_değer


T-SQL DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIMI


Atanacak değer karakter veya karakter kümesinden oluşuyorsa tırnak içerisinde yazılmalıdır.


T-SQL içerisinde değişkenlere değer atamak için iki farklı yol vardır. Bunlardan 1.ncisi


yukarıda da gösterildiği gibi SET ifadesi ile gerçekleştirilir. İkinci yol ise SELECT yardımıyla değişken içerisine değer atanabilir.


Örnek:


DECLARE @sayl INT, @say2 INT, @toplam INT


SET @sayl=10


SET @say2=15


SET @toplam=@sayl+0say2


Yukarıdaki örnekte üç adet sayısal türde değişken tanımlanmıştır. Daha sonra değişkenlere SET ifadesiyle değer ataması yapılmıştır. Son satırda da görüldüğü gibi değişkenlere atanacak değerler sabit olabileceği gibi diğer değişkenlerden de eide edilebilir.


Değişkene atanacak değerler yukarıdaki örnekte olduğu gibi sabit olabileceği gibi bir sorgudan dönen değer de olabilir. Herhangi bir sorgudan dönen değer değişken içerisine atanacak ise SELECT ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin, personellerin almış olduğu en yüksek maaş değişkene atanmak isteniyorsa, istenilen işlemi gerçekleştirecek SQL sorgusu yazılır ve SELECT ifadesinden sonra en yüksek maaş değişkene atanır.


Örnek: Aşağıda verilen T-SQL ifadesi personel tablosundaki en yüksek maaşı @enyuksekmaas değişkenine atamaktadır.


DECLARE @enyuksekmaas MONEY


SELECT @enyuksekmaas=MAX(maas) FROM personel


Veritabanından alınan değer değişkene atanırken kullanılan SQL ifadesinin tek


satır değer döndürmesi gerekir. Aksi takdirde SQL ifadesinden dönen


değerlerin en son satırındaki bilgi değişken içerisinde tutulacaktır.


SELECT ifadesi ile veritabanından alınan bir değer atanabileceği gibi sabit değer ataması da yapılabilir.


DECLARE @enyuksekmaas MONEY


SELECT @enyuksekmaas=1500


T-SQL DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIMIT-SQL DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIMI

T-SQL Transact SQL

T-SQL Transact SQL


 t-sql değişken kullanımı


Veritabanı ile ilgili veri işleme ve düzenleme özelliklerine sahip standart SQL ifadeleri programlamaya yönelik ifadeleri barındırmadığı için kullanıldığı projeye göre zaman zaman yetersiz kalmıştır. T-SQL Transact SQL geliştirilmesiyle bu sorun ortadan kaldırılmıştır.

T-SQL Microsoft ve Sysbase tarafından geliştirilen temel SQL komutlarının yanı sıra programlamada akış kontrollerini ve değişken kullanımına olanak sağlayan veritabanı programlama dilidir. T-SQL Microsoft SQL Server ve Sysbase için geçerli bir dildir. Oracle sistemlerde T-SQL yerine kendine özgü PL/SQL kullanılmaktadır. Bu iki yapı birbirine yakındır.

T-SQL, çeşitli veri tipleri, geçici nesneler, sistem veya kullanıcı tarafından tanımlı fonksiyonlar, koşullu işlemler, işlem kontrolü ve hata kontrolü gibi çeşitli özellikler sunmaktadır.

T-SQL Transact SQL, veritabanı yönetim sistemleri dışında döngü kullanımı, mantıksal karşılaştırma ve değişken kullanımı gibi programlamaya yönelik işlemlerde ayrıca bir programlama dilini öğrenmeye gerek kalmadan bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

T-SQL Transact SQLbağımsız bir ürün değildir. Harici programlama dilleri yardımıyla yazılan uygulamalarda T-SQL kullanılamaz. Microsoft veya Sybase tarafından sağlanan ilişkisel veritabanlarında programlama dillerinde olduğu gibi programlamaya yönelik işlevsellikler sağlar.

T-SQL Transact SQLifadelerini kullanabilmek İçin SQL Server’a bağlantı sağlayan istemci bir programa ihtiyaç vardır. Bu amaçla kullanılabilecek en uygun program SQL Server Management Studio’dur. Geçen bölümlerde de anlatılan SQL ifadelerini ve T-SQL ifadelerini bu program üzerinde kullanabilirsiniz. Ayrıca veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, indeks oluşturma, kayıt girme ve düzeltme gibi birçok işlemi kod kullanmadan görsel olarak gerçekleştirebilirsiniz.T-SQL Transact SQL

30 Temmuz 2016 Cumartesi

Press F4 to Resume Problemi ve Çözümü

Press F4 to Resume Problemi ve Çözümü


Merhaba arkadaşlar, Press F4 to Resume Problemi ve Çözümü hakkında konuşacağız.


Intel marka eski pentium 4 ve bu şekilde kullanan eski intel kartlarda karşılabileceğimiz bir hatadır.


Bilgisayar açılırken Press F4 to Resume  hatasını alıyoruz.Bu hatayı almamızın sebebi donanımsal olarak bir şeylerin yanlış gittiğini bilgisayar size göstermeye çalışıyor.


Hata genelde aşağıdaki gibidir.


 


ddr400—>operating system ram


Legacy Keyboard………..Detected


Legacy Mouse…………….Detected


Fixed Disk 0 :Hard Disk Adi


(Ultra DMA Mode/100)


Atapi CDROM Cdrom Adi


Fixed Disk1 : Hard Disk Adiniz


(ultra DMA Mode ATA/100 )network


Press (F4) to Resume


 


 


 


 


Press F4 to Resume Çözümü


 


Yapmamız gereken şey, Hard disk’in smart özelliğini kapatmak.Smart Özelliği bir çok anakartta otomatik olarak yani default özelliği açık olabilir.Bu yüzden kendiniz el ile manuel biosa girip bu özelliği kapatmanız gerekebilir.


Öncelikle bilgisayar açılırken delete tuşuna basarak bios ekranına girelim.Hard disk yada hard disklerimizin S.M.A.RT özelliğini bularak kapatmanız gerekiyor.Bu hatayı alan anakartlarda delete tuşuna bastıktan sonra f4 tuşuna basarak devam edin.


Advanced ATA/IDE Configuration sekmesi altında hard diski seçtiğimize emin olalım.Hard diski seçebiliyorsak üstüne tıklayarak özellikler sekmesinde smart özelliğini kapatın.tüm yapılan işleri kaydederek save and exit yaparak bilgisayarı yeniden başlatın.


 Press F4 to Resume Problemi ve Çözümü

kullanıcı gurupları üzerine database kurma

kullanıcı gurupları üzerine database kurma


Kullanıcı gurupları üzerine database kurma, öncelikle master veritabanını seçerek sp_addlogin prosedürünü ve ardından sp_adduser prosedürünü kullanacağınız.


use master


exec sp_addlogin ‘karyelist’

exec sp_adduser ‘karyelist’

grant create database to karyelist

go


karyelist gurubu üzerine database kurularak başkalarının görmesini engeller bunu user grup işlemleri üzerinden tanımlayabilirsiniz.Bu çoklu veritabanı kullanan şirket yapı ve network modellerinde örneğin web serverlarda bu şekilde yapılır.


Burada sp_helprotect prosedürünü kullanacağız.


exec sp_helprotect ‘create table’


uniqueindetifier bir data türüdür.Ayrica tekil veriler üretmek için tasarlanılmıştır.

newID bir sistem fonksiyonudur.Bu bize yeni Idler üreterek verecek fonsiyonumuzdur.Bunun nimetlerini program yazarken çokca göreceksiniz.Bunu daha farklı kullanmak için ürettiğiniz Id nin veritabanında olup olmadığını kontrol ettirerek eğer varsa yeni bir Id üretmeyi düşünebilirsiniz.


kullanılışları


create table murat

(Id UNIQUEIDENTIFIER DEFAULT NEWID()


database üzerinde kimin create table kullanmaya hakkı var ise onu gösterir


data type eklemek için kullanılması gereken sp aşağıdadır


exec sp_addtype telefonno,’char(12)’,null


kullanıcların belirlediği kayıtlı system type lardan hangi bölümde olduğu ve hangi database olduğunu

ne zaman oluşturulduğunu özelliklerini sp_help komutu ile öğrenebilrsin


exec sp_help telefonnokullanıcı gurupları üzerine database kurma

29 Temmuz 2016 Cuma

wordpress eklenti(ler) tamamıyla kaldırılamıyor wordpress eklenti güncellemesi başarısız.

wordpress eklenti(ler) tamamıyla kaldırılamıyor wordpress eklenti güncellemesi başarısız.


WordPress eklenti kaldırma hatası yada eklenti güncelleme, wordpress eklenti silme hatası olarakda karşımıza gelebilir. WordPress eklenti(ler) tamamıyla kaldırılamıyor  wordpress eklenti güncellemesi başarısız.


Bu hatanın bir çok sebebi olabileceği gibi ; bir çok soruna göre çözüm bulunmaktadır.


1- Öncelikle en son yüklediğiniz bir eklenti varsa ftp klasörüne girerek wp content içerisindeki plugins klasörüne girerek eklenti klasörünü bilgisayarınıza yedekleyin.Sonrada silin.Eğer düzelmezse yedeklediğiniz klasörü geri yerine yükleyiniz.


2- Ftp klasörlerinden wp content ve plugins klasörlerine ve klasör hakları bazı hostinglerde yanlızca kontrol panelinden izin verilmesi gibi (Natro)

klasör izinlerini 777 yaparak denemelisiniz.


3- Bir güncelleme esnasında wordpress güncellemesi yada woocommerce güncellemesi sırasında bir eklentiyi silerken wordpress delete error :


 


wordpress eklenti(ler) tamamıyla kaldırılamıyor


Worpdress eklenti güncellemesi sırasında da wordpress update error:


wordpress eklenti güncellemesi başarısız.


 


Hatalarını alabilirsiniz.Hatanın çözümü:


 


1. wp-config.php chm modu 0644 yapın.


2. .htaccess üzerinde wp-config koruma satırlarını ekleyin.


<Files wp-config.php>

order allow,deny

deny from all

</Files>


4.wp-config.php içerisine girerek aşağıdaki kod satırlarını kendi bilgilerinize göre güncelleyerek kaydedip kapatın.


<?php:


define(‘FS_METHOD’, ‘ftpsockets’);

define(‘FTP_BASE’, ‘/_path/home/public_html/’);

define(‘FTP_CONTENT_DIR’, ‘/_path/home/public_html/wp-content/’);

define(‘FTP_PLUGIN_DIR ‘, ‘/_path/home/public_html/wp-content/plugins/’);

define(‘FTP_USER’, ‘user’);

define(‘FTP_PASS’, ‘pass’);

define(‘FTP_HOST’, ‘ftp.domain.com’);


 


 


Hepsi bu kadar kolay gelsin.


 wordpress eklenti(ler) tamamıyla kaldırılamıyor wordpress eklenti güncellemesi başarısız.

Google Sıra Bulucu

Google Sıra Bulucu


Google Sıra Bulucu ile web sitenizin kelimelerinin google üzerinde kaçıncı sayfada kaçıncı sırada olduğunu görerek sitenizi analiz edebilirsiniz.


Web sitenizin ismini yazdıktan sonra hangi kelimede kaçıncı olduğunun anlaşılabilmesi için kelimeyi yazmanız gerekecektir.

Kelimelerinizi yazarken eğer birden fazla kelimeye sahipseniz her kelime arasına bir boşluk (Satır) Bırakınız.

En son Dili seçiniz.İki dil özelliğinde analiz edebilirsiniz.Türkçe ve İngilizce


[kwposchecker]

Google Sıra Bulucu

28 Temmuz 2016 Perşembe

Tüm Bankaların Swift Kodu

Swift Kodu


Tüm Bankaların Swift Kodu


Tüm Bankaların Swift Kodları


Swift Kodu Nedir ?


Swift Kodu: Bankaların uluslar arası para transferlerinde kullandıkları özel kodlardır.Her bankanın kendine özel swift kodu bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda aradığınız, Türkiye içerisinde aktif olarak kullanılabileceğiniz tüm bankaların swift kodları bulunmaktadır.


Önemli Not : Swift kodlarını kullanırken dikkat etmeniz gereken husus: Tüm swift kodları büyük harflerle bitişik ve birleşik şekilde yazılmalıdır.(Göründüğü Şekilde)ABank Swift KoduABank Swift Kodu :

ALFBTRIS


Adabank Swift KoduAdabank Swift Kodu :

ADABTRIS


Akbank Swift KoduAkbank Swift Kodu : AKBKTRIS


Aktif Yatırım BankasıAktif Yatırım Bankası Swift Kodu :CAYTTRIS


Albaraka Swift KoduAlbaraka Swift Kodu :
BTFHTRIS


AnadoluBank Swift KoduAnadoluBank Swift Kodu :

ANDLTRIS


Arap Türk Bankası Swift KoduArap Türk Bankası Swift Kodu : ATUBTRIS


Bank Asya Swift KoduBank Asya Swift Kodu :

ASYATRIS


Bank Mellat Swift Kodu

Bank Mellat Swift Kodu
:

BKMTTRIS


BankPozitif Swift KoduBankPozitif Swift Kodu :
BPTRTRIS


BurganBank Swift KoduBurganBank Swift Kodu :

TEKFTRIS


CitiBank Swift KoduCitiBank Swift Kodu : CITITRIX


Credit Agricole Yatırım Bankası Swift KoduCredit Agricole Yatırım Bankası
Swift Kodu : BSUITRIS


DenizBank Swift KoduDenizBank Swift Kodu :

DENITRIS


Deutsche Bank Swift KoduDeutsche Bank Swift Kodu : BKTRTRIS


Diller Yatırım Bankası Swift KoduDiller Yatırım Bankası

Swift Kodu
: DYAKTRIS


Eurobank Tekfen Swift KoduEurobank Tekfen Swift Kodu : TEKFTRIS


Fibabanka Swift KoduFibabanka Swift Kodu :

BCOMTRIS


FinansBank Swift KoduFinansBank Swift Kodu :

FNNBTRIS


Garanti Bankası Swift KoduGaranti Bankası Swift Kodu : TGBATRIS


GSD Yatırım Bankası Swift Kodu
GSD Yatırım Bankası

Swift Kodu
: GSDBTRIS


Habib Bank Swift KoduHabib Bank Swift Kodu :

HABBTRIS


HSBC Swift KoduHSBC Swift Kodu :

HSBCTRIX


Halk Bankası Swift Kodu

Halk Bankası Swift Kodu
:

TRHBTR2A


İNG Bank Swift KoduİNG Bank Swift Kodu : INGBTRIS


JPMorgan Bank Swift KoduJPMorgan Bank Swift Kodu : CHASTRIS


KuveytTürk Swift KoduKuveytTürk Swift Kodu :
KTEFTRIS


Merril Lynch Yatırım BankasıMerril Lynch Yatırım Bankası
Swift Kodu : MLMBIE2XIST


Nurol Bank Swift KoduNurol Bank Swift Kodu :

NUROTRIS


Odeabank Swift KoduOdeabank Swift Kodu :

ODEATRIS


Şeker Bank Swift KoduŞeker Bank Swift Kodu :

SEKETR2A


Societe Generale Swift KoduSociete Generale Swift Kodu : SOGETRIS


Taib Yatırım Bankası Swift Kodu

Taib Yatırım Bankası

Swift Kodu
: TAIBTRIS


Takas Bank Swift KoduTakas Bank Swift Kodu :

TVABTRIS


TurklandBank Swift KoduTurklandBank Swift Kodu : TBNKTRIS


TEB Swift Kodu

TEB Swift Kodu
:TEBUTRIS


Tekstil Bank Swift KoduTekstil Bank Swift Kodu : TEKBTRIS


The Royal Bank Of Scotland Swift Kodu
The Royal Bank Of Scotland

Swift Kodu
: ABNATRIS


Türliye Sınai Kalkınma Bnnkası

Türliye Sınai Kalkınma Bankası


Swift Kodu : TSKBTRIS


Türk Exim Bank Swift KoduTürk Exim Bank Swift Kodu : TIKBTR2A


Turkish Bank Swift KoduTurkish Bank Swift Kodu :

TUBATRIS


Türkiye Finans Bankası Swift Kodu

Türkiye Finans Bankası

Swift Kodu
:AFKBTRIS


Türkiye İş Bankası Swift KoduTürkiye İş Bankası Swift Kodu : ISBKTRIS


Türkiye Kalkınma BankasıTürkiye Kalkınma Bankası

Swift Kodu
:TKBNTR2A


Vakıf Bank Swift Kodu

Vakıf Bank Swift Kodu
:
TVBATR2A


WesrLB AG Swift Kodu :
WELATRIS


Yapı Kredi Swift Kodu

Yapı Kredi Swift Kodu


:
YAPITRISFEX


Ziraat Bankası Swift Kodu

Ziraat Bankası

Swift Kodu
: TCZBTR2A


Tüm Bankaların Swift Kodu

Exam 98-364 Test 1

Exam 98-364 Test 1


Sql Test 63 Question


63 Soru bulunmaktadır. Exam 98-364 Test 1


 


Sınav bitiminde sonuçlar gösterilecektir.


 


[WpProQuiz 4]

Exam 98-364 Test 1

27 Temmuz 2016 Çarşamba

Hata kodu: 0x80070017 çözümü

Hata kodu: 0x80070017 çözümü


Windows, gereken dosyaları yükleyemiyor. Dosya bozuk veya eksik olabilir. Yükleme için gereken tüm dosyaların kullanılabilir olduğundan emin olun ve yüklemeyi yeniden başlatın. Hata kodu: 0x80070017


 


Hata kodu: 0x80070017 çözümü Windows kurulumu sırasında source ettiğiniz kaynaklar ile ilgili (Cd-Dvd-usb) her ne olursa olsun, kaynakdaki okuması ve kopyalaması gereken dosyalara erişemediği için, bu hatayı verir.


Kurulumu eğer bir cd-dvd ile yapıyorsanız, kullanmış olduğunuz sistem cd-dwd niz hasarlı,çizik yada bir sebeple okunamaz durumda ise bu hatayı verir, diğer bir sebep ise optik okuyucunuzun yani cd-dwd rom unuzun okuyucu ile ilgili problem olabilir.


Her iki durumdada anlaşılacağı gibi, kaynak problemimizin ne olduğunu anlayarak ,


Eğer başka bir dwd ile kurulum yapmanız gerekiyor mu ?


Okuyucunuzdamı problem var ?


 


Kontrollerinizi yaparak problemi çözebilirsiniz.Hata kodu: 0x80070017 çözümü

Javascript ile Ajax UpdatePanel Kontrolünü Tetikleme

Javascript ile Ajax UpdatePanel Kontrolünü Tetikleme


 


Merhaba,


Ado.Net üzerinde web formlar ile birlikte gelen ajax teknolojisini takip eden ve update problemi yaşayan kullanıcılar için aşağıdaki seneryoda bir uygulama yapalım.


Bilenler için örnek bilmeyenler için öğrenme vakti.


 


Seneryo :


1 Web sitemiz var.


Ajax Update panel kullanılıyor.


Update panel içerisinde grid nesnemiz var.


Grid Nesnelerinde satırlarca bilgi var ve bu bilgilere basıldığında detayları görüntülenmeli.


Görüntülenen detaylar son kullanıcı tarafından arayüzden detayları güncelleyebilir olmalı.


Sayfa refresh, post pack olmadan tüm işlemleri nasıl yapabilirsiniz ?


 


[php]

<span style=”font-size: small;”><span style=”color: #0000ff;”>protected</span> <span style=”color: #0000ff;”>void</span> UpdatePanel1_Load(<span style=”color: #0000ff;”>object</span> sender, <span style=”color: #2b91af;”>EventArgs</span> e) </span>


<span style=”font-size: small;”> </span></pre>

<blockquote><span style=”font-size: small;”>Baglanti.DataSource = <span style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #0000ff;”>new</span></span> <span style=”color: #2b91af;”><span style=”color: #2b91af;”>StockLogic</span></span>(<span style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #0000ff;”>base</span></span>.MusteriNo).GetStockList(); </span>

<span style=”font-size: small;”><span style=”font-size: small;”>Baglanti</span>.DataBind(); </span></blockquote>

<pre>

<span style=”font-size: small;”></span>


//Javascript ile tetikleyeceğimiz fonksiyonumuz geri kalan tüm işlevi yapacak<span style=”font-size: small;”>__doPostBack()

//Fonksiyonu kullandığımızda sayfanın render işlemi yapılmasını engelleyerek bir önceki renderı geçerli kılar.</span>


<span style=”font-size: small;”><span style=”color: #0000ff;”>function</span> OnClientClose() </span></pre>

<blockquote>

<span style=”font-size: small;”>__doPostBack(<span style=”color: #a31515;”><span style=”color: #a31515;”>’UpdatePanel1′</span></span>, <span style=”color: #a31515;”><span style=”color: #a31515;”>”</span></span>); </span></blockquote>

<blockquote>

<span style=”font-size: small;”><span style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #0000ff;”>return</span></span> <span style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #0000ff;”>false</span></span>; </span></blockquote>

<pre>

<span style=”font-size: small;”> </span>


<span style=”font-size: small;”>[/php]

Böylece sayfamız yeniden postpack olmadan istediğimiz verileri client tarafından gösterdik.Update paneli içerisinde javascript kod kullanarak güncellenmesini işledik

Web form üzerinde en çok işe yaracak kodlardan birini daha sizlerle paylaştım.Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere.


 Javascript ile Ajax UpdatePanel Kontrolünü Tetikleme

26 Temmuz 2016 Salı

Eval Metodu ile Bind Metodu Arasındaki Farklar

Eval Metodu ile  Bind Metodu Arasındaki Farklar


 


Bu makalemizde eval ve bind metodları arasındaki farklara bakacağız.


 


Eval Metodu ile Doldurulan Örnek Kodumuz :


[php]</pre>

<pre class=”lang-cs prettyprint prettyprinted”><code><span class=”pun”><</span><span class=”pln”>asp</span><span class=”pun”>:</span><span class=”typ”>DataList</span><span class=”pln”> ID</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>”DataList1″</span><span class=”pln”> runat</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>”server”</span> <span class=”typ”>DataKeyField</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>”Id”</span>

<span class=”typ”>DataSourceID</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>”SqlDataSource1″</span><span class=”pun”>></span>

<span class=”pun”><</span><span class=”typ”>ItemTemplate</span><span class=”pun”>></span>

<span class=”typ”>CustomerID</span><span class=”pun”>:</span>

<span class=”pun”><</span><span class=”pln”>asp</span><span class=”pun”>:</span><span class=”typ”>Label</span><span class=”pln”> ID</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>”Musterino”</span><span class=”pln”> runat</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>”server”</span>

<span class=”typ”>Text</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>"<%# Eval(“Musterino”) %>"</span> <span class=”pun”>/></span>

<span class=”pun”></</span><span class=”typ”>ItemTemplate</span><span class=”pun”>></span>

<span class=”pun”></</span><span class=”pln”>asp</span><span class=”pun”>:</span><span class=”typ”>DataList</span><span class=”pun”>></span></code></pre>

<pre>

[/php]

 


Bind Metodu ile Doldurulan Örnek Kodumuz :


[php]</pre>

<pre class=”lang-cs prettyprint prettyprinted”><code><span class=”pun”><</span><span class=”pln”>asp</span><span class=”pun”>:</span><span class=”typ”>DataList</span><span class=”pln”> ID</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>”DataList1″</span><span class=”pln”> runat</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>”server”</span> <span class=”typ”>DataKeyField</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>”Id”</span>

<span class=”typ”>DataSourceID</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>”SqlDataSource1″</span><span class=”pun”>></span>

<span class=”pun”><</span><span class=”typ”>ItemTemplate</span><span class=”pun”>></span>

<span class=”typ”>CustomerID</span><span class=”pun”>:</span>

<span class=”pun”><</span><span class=”pln”>asp</span><span class=”pun”>:</span><span class=”typ”>Label</span><span class=”pln”> ID</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>”musterino”</span><span class=”pln”> runat</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>”server”</span>

<span class=”typ”>Text</span><span class=”pun”>=</span><span class=”str”>"<%# Bind(“musterino”) %>"</span> <span class=”pun”>/></span>

<span class=”pun”></</span><span class=”typ”>ItemTemplate</span><span class=”pun”>></span>

<span class=”pun”></</span><span class=”pln”>asp</span><span class=”pun”>:</span><span class=”typ”>DataList</span><span class=”pun”>></span></code></pre>

<pre>

[/php]

2 Koduda incelediğimizde yanlızca eval ve bind komutlarının yer değiştirildiğini göreceksiniz.Detaylı bilgileri Msdn sayfası : Veri Getirme Metodları


2 si arasındaki farklar :


2 metodda <% # ve%> sınırlayıcıları ile başlar.

Eval fonksiyonu salt okunur yani read only dir. bağlayıcı tanımlamak için kullanılır.Yani Datagrid ve treeview gibi nesnelere atamak için kullanılır.Güncelleme yapılamaz.

Bind Fonksiyonu iki yönlü (güncellenebilir) şekilde insert update delete select işlemini yapabilirsiniz.Herhangi bir bağlayıcı ile çalıştırılaEval Metodu ile Bind Metodu Arasındaki Farklar

DataTableCopy() Metodu ve DateTableClone() Metodu Kullanımları

DataTableCopy() Metodu ve DateTableClone() Metodu KullanımlarıMerhaba.


Asp.net c# ve vb dilleri kullanımlarında Ado.Net dillerinde bir veriyi çekerken yada verileri depolarken datagrid ve treelist gibi componentleri kullanırken veritabanından veriyi çekerken işlem yapabilmek için verileri datatable nesnesine atarak bunun üzerinde işlem yaparız.Bu şekilde yapacağımız işlemlerde veritabanına fazla yük binmemiş, tüm işlemi programın client tarafında yapılmasını sağlayabilirsiniz.Bu yazılımınızın veritabanına değil son kullanıcıya iş yükünü bırakır.Büyük uygulamalı yazılım projelerinde data table
nesnesinin içerisine tablo yapısının aynısını yapabilirsiniz.


Aşağıda bir data table nesnesi oluşturarak bu nesneye Copy() Metodu uygulayacağız.
Copy() metodu bir kopyalarken veri türlerini tablosunu kolonların birebir yapısı ile birlikte verileri kopyalar.


 


[php]
DataTable dt = new DataTable();

DataTable dt2 = new DataTable();

dt2 = dt.Copy();

[/php]

Aşağıda bir data table nesnesi oluşturarak bu nesneye Clone() Metodu uygulayacağız.
Clone() Metodu klonlarken veri türlerini tablosunu kolonların birebir yapısı alır, verileri kopyalamaz.Yanlızca tablo yapısını alır.


[php]
DataTable dt = new DataTable();

DataTable dt2 = new DataTable();

dt2 = dt.Clone();

[/php]

DataTableCopy() Metodu ve DateTableClone() Metodu Kullanımları

25 Temmuz 2016 Pazartesi

Javascript: Resmin yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek

Merhaba arkadaşlar, Javascript: Resmin yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek ?


 


Daha önceki makalelerimizden Asp.Net ve Java dili ile popup açmayı göstermiştim.Eğer açacağımız pencerede resim varsa pencerenin açılması, eğer gelecek linkdeki resim olmazsa yani resim null ise yada bir linke sahip olmadığı durumlarda popupun açılmasını istemiyorsanız ne yapmalıyız bugün buna bakacağız.


Bu durumda head tagları arasına aşağıdaki javascript kodlarını yazmalıyız.


Eğer resim yükleniyorsa varsa ;


[php]
function ResimDurumu(img)

//Eğer resim yoksa false komutu dönecektir.Duruma göre işlem !

if (!img.complete)

return false;

// 2 Adet Parametremiz var naturalWidth naturalHeight bunlar resmin genişliğini ve uzunluğu belirtiyor.

// Eğer resim yüklenmiyorsa veya null değeri geliyorsa , boşsa bize undefined komutu geliyorsa aşağıda belirtmeliyiz.


if (typeof img.naturalWidth

!= “undefined” && img.naturalWidth

== 0)

return false;


// Herşey yolunda resim yükleniyor bize true değerini gönder.

return true;


//Aşağıdaki fonksiyonu body tagı içerisinde kullanmalısınız.En altta bulunan bölüm resim olmadığında default bir değer belirtmeniz gerekiyor.


function ResimKontrol()

for (var i = 0; i < document.images.length; i++)

if (!ResimDurumu(document.images[i]))


document.images[i].src = “/resimyok.jpg“;
[/php]

Eğer resmin yüklenip yüklenilmeceğini belirtilen bir javascript kodum olsaydı en iyi bu şekilde yazabilirdik.Javascript mantığı ile tüm java destekleyen dillerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.Javascript: Resmin yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek

Kaval Kemiğinden Enstrüman

Kaval Kemiğinden Enstrüman


Bacakdan enstürüman


insan kemiğinden enstrüman


 


kantun


İnsan kemiğinden Kaval Kemiğinden Enstrüman olurmu ?


Dünyanın bir çok yerinde farklı enstürüman bulunmaktadır.Bunların arasına Türk’lerin bağlamasından tutunda Brezilya’lı capoeira dövüş sanatı yapanların çalgısı barenbao bile bulunmaktadır.Bugüne kadar gördüğünüz en ilginç, en enteresan ve iç gıcıklatan enstürümanla karşı karşıyayız.


Tibet’de bulunan rahiplerin kullandığı,ayinlerin olmazsa olmazı bu enstürümanı çalmaları gerekiyor.Rahipler uzun süren çalışmalar sonucunda öğrenebildiği bir enstürüman.


Bu enstürmanın adı Kantun.Bu enstürman ayinler esnasında kullanılmazsa ayinlerin eksik ve tamamlanmamış olacağı vurgulanmaktadır.Bu enstürmanın rahipler tarafından kullanılmasının amacı : Kötü ruhları ve şeytanı bu enstürmanın çıkardığı sesle uzaklaştırabildiklerini düşünmelerinden ibaret.


Hayret verici ve kan dondurucu insan kemiğinden Kantun enstürümanı siz çalabilirsiniz ?


Acaba bu insan kemiği olmadan bu sesleri çıkaramazmıydık ? Kesinlikle insan kemiği olması gerekirmiydi tartışılır.


Buyrun videomuzda izleyelim.
Kaval Kemiğinden Enstrüman